De Film weist d‘Etappe vum Duerchféiere vum Projet Sacs d’histoires am Lëtzebuerger Kontext : eng Geschichteposch gëtt an der Klass agefouert an e puer Posche reese bei verschidde Famillen.

Enseignanten an Eltere äussere sech zum Projet a firwat hien hinne wichteg ass.

Zum Schluss komme Réckmeldunge vun Enseignanten, déi de Projet bei sech probéiert hunn.

Kapitel 3 - De Sac d’histoires ass fir mech ... ee lëschtegen an kreative Moment, wou ech mat mengen Aarbechtskolleginnen zesummeschaffen

Enseignanten aus engem Cycle 1 erschaffen zesummen Aktivitéite fir eng Geschichteposch.

Si ginn d‘Detailer zur Sproochesituatioun an hire Klassen a weisen, datt déi Sproochevilfalt ganz positiv ass. e.a. fir de Versteesdemech vun de Kanner vis-à-vis vun aner Kulturen.

Wichteg ass, datt d‘Geschichten och fir ze lauschteren verfügbar sënn : esou erschléisst sech d’Buch och fir Elteren, déi eventuell net liese kënnen.

Kapitel 8 - De Sac d’histoires ass fir mech ...

Biller aus de Famillen an Aussoen zur Geschichteposch

... eppes wat ech kann ëmsetzen en eppes wat de Kanner Spaass mécht a mir och

... e Projet, deen eis matenee verbënnt

... Emotiounen eriwwerbréngen

... Zesummebrénge vu ville Kulturen an an dësen Zäite méi wichteg denn je

... ech freeë mech op de Sac d’histoires vum nächste Joer

 

 

Rentrée 2021 : De Parcours vun enger Geschichteposch wärend der Pandemie vum Covid 19

Informatioune fir d'Léierpersonal

Am Prinzip ginn et keng spezifesch Aschränkungen méi wat d’Benotze vum Sac d’histoires ugeet.

Folgendes ass awer ze beuechten :

  • Eventuell spezifesch Recommandatioune vun Ärer Regionaldirektioun
  • D’Benotze vum Material, dat einfach ka gebotzt ginn.

Wann een oder méi positiv Fäll an Ärer Klass sinn, dann ass de Projet wgl. esou unzepassen :

D’Ausléine leeft just all zwou Wochen:

  • 1. Woch: Ausléinen un ee Kand a Retour un den Enseignant
  • 2. Woch: D’Geschichteposch geet fir 72 Stonnen an d’Quarantän, gëtt dono vum Enseignant kontrolléiert, kennt eng 2. Kéier fir 72 Stonnen an d’Quarantän an ass prett fir e weidert Ausléinen

W.e.g. Plüschmaterial évitéieren a Material benotzen wat gewäsch oder desinfizéiert ka ginn.

Halt Iech wgl. un d’Recommandatiounen aus dem Vademecum “Spillen a Léieren am éischte Cycle an Zäite vu COVID-19”

Kontakt

Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse 

Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques (SCRIPT)

Anne-Marie Antony

Tél. : 247-85184
anne-marie.antony@men.lu

 

 

logo SCRIPT       SECAM