Kapitel 1 - De Sac d’histoires ass fir mech … Freed un de Bicher ze hunn

D’Geschichteposch gëtt an der Klass agefouert a si erzielt e bësse vu sech.

D’Sproochevilfalt vun de Kanner gëtt vun der Léierin opgegraff a valoriséiert.

Et geet drëm, datt d’Kanner d’Geschicht kenne fir se duerno mat heem ze huelen. De Projet mécht d’Bréck mam Elterenhaus

Kontakt

Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse 

Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques (SCRIPT)

Anne-Marie Antony

Tél. : 247-85184
anne-marie.antony@men.lu

 

 

logo SCRIPT       SECAM