Kapitel 8 - De Sac d’histoires ass fir mech ...

Biller aus de Famillen an Aussoen zur Geschichteposch

... eppes wat ech kann ëmsetzen en eppes wat de Kanner Spaass mécht a mir och

... e Projet, deen eis matenee verbënnt

... Emotiounen eriwwerbréngen

... Zesummebrénge vu ville Kulturen an an dësen Zäite méi wichteg denn je

... ech freeë mech op de Sac d’histoires vum nächste Joer

 

 

Kontakt

Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse 

Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques (SCRIPT)

Anne-Marie Antony

Tél. : 247-85184
anne-marie.antony@men.lu

 

 

logo SCRIPT     SIA