Kapitel 4 - De Sac d’histoires ass fir mech ... eng flott Aart a Weis fir e Buch an der Famill ze kucken

D’Geschichteposch ass bei engem Meedchen aus dem Précoce, wou d’Familljesprooch Lëtzebuergesch ass. D’Elteren erkennen, datt d’Kand scho bewosst op verschidde Sproochen ronderëm sech reagéiert a si emfannen et als eng Chance, dat een zu Lëtzebuerg mat méi Sprooche kann ëmgoen.

Kontakt

Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse 

Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques (SCRIPT)

Anne-Marie Antony

Tél. : 247-85184
anne-marie.antony@men.lu

 

 

logo SCRIPT       SECAM