Kapitel 3 - De Sac d’histoires ass fir mech ... ee lëschtegen an kreative Moment, wou ech mat mengen Aarbechtskolleginnen zesummeschaffen

Enseignanten aus engem Cycle 1 erschaffen zesummen Aktivitéite fir eng Geschichteposch.

Si ginn d‘Detailer zur Sproochesituatioun an hire Klassen a weisen, datt déi Sproochevilfalt ganz positiv ass. e.a. fir de Versteesdemech vun de Kanner vis-à-vis vun aner Kulturen.

Wichteg ass, datt d‘Geschichten och fir ze lauschteren verfügbar sënn : esou erschléisst sech d’Buch och fir Elteren, déi eventuell net liese kënnen.

Kontakt

Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse 

Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques (SCRIPT)

Anne-Marie Antony

Tél. : 247-85184
anne-marie.antony@men.lu

 

 

logo SCRIPT       SECAM