Kapitel 5 - De Sac d’histoires ass fir mech ... datt do och eng gréisser Oppenheet zu de Sproochen am allgemengen entsteet

D’Geschichteposch ass bei engem Bouf aus dem Précoce, wou d’Familljesprooch haaptsächlech Bosnesch (BCMS) ass. D’Mamm hält drop, dat d’Kanner déi Sprooch doheem och nach praktizéieren.

D’ganz Famill ameséiert sech mat Aktivitéiten aus der Geschichteposch an notzt do d’Bosnescht an d’Lëtzebuergescht.

Kontakt

Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse 

Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques (SCRIPT)

Anne-Marie Antony

Tél. : 247-85184
anne-marie.antony@men.lu

 

 

logo SCRIPT       SECAM