Kapitel 2 - De Sac d’histoires ass fir mech ... d’Mammesprooch vun de Kanner ze valoriséieren

D’Geschichteposch ass op Besuch bei engem Meedchen aus dem Cycle 1 (Spillschoul), dat Portugisesch doheem schwätzt.

D’Mamm an d’Meedchen erzielen d’Geschicht an ameséieren sech mat passend Aktivitéiten ronderëm d‘Buch.

D’Mamm erkläert, wéi wichteg et fir se ass, wann hir Familljesprooch an engem Buch mat heem kënnt.

Kontakt

Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse 

Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques (SCRIPT)

Anne-Marie Antony et Toini Glesener

Tel. : 247-85184
anne-marie.antony@men.lu
 

 

 

logo SCRIPT       SECAM